Praca naukowa

2011 do 2013:

 • Instytut Lingwistyki Stosowanej UMCS, Lublin
  Warsztaty komunikacji specjalistycznej – w ramach projektu kształcenia tłumaczy symultanicznych

1998 do 2011:

 • Instytut Filologii Polskiej KUL, Lublin
  Katedra Literatury Porównawczej
 • Adiunkt w Katedrze Literatury Porównawczej – zajęcia dydaktyczne w Instytucie Filologii Polskiej oraz Instytucie Filologii Germańskiej.
 • Zakres specjalizacji: kształcenie tłumaczy języka niemieckiego; polsko-niemieckie kontakty literackie; metodologia badań literaturoznawczych.

Zainteresowania naukowe

 • Od momentu rozpoczęcia pracy naukowej zajmowałem się przede wszystkim problemami teorii i praktyki przekładu. Znajdowało to odzwierciedlenie w wykładach z zakresu teorii tłumaczeń oraz zajęciach konwersatoryjnych, poświęconych praktycznym metodom tłumaczenia z języka niemieckiego. Uczestniczyłem czynnie w organizacji konferencji naukowych, dotyczących problemów przekładowych – „Warsztaty Translatorskie”.
 • Drugim ważnym obszarem moich zainteresowań są polsko-niemieckie kontakty literackie i kulturalne oraz recepcja literatury niemieckiej w Polsce, czemu poświecone były moje wykłady monograficzne.
 • Ponadto do interesujących mnie zagadnień należy problem kształcenia studentów filologii w zakresie literatury porównawczej, z uwzględnieniem problemów przekładu oraz teorii recepcji.

Wybrane publikacje:

 • „twój wiersz jest niedoskonałą pokutą”, (przekłady oraz artykuł na temat poezji Georga Trakla) „Kresy” 4/1994 nr 20, str. 214-219; Pobierz PDF
 • Próba języka. Fenomen przekładów poezji Georga Trakla, w: Polska – Austria. Drogi porozumienia, pod red. A. Kozłowskiego, K. Kuczyńskiego, B. Miązka, Łódź 1999, str. 142-165;
 • Przekład jako medium kontaktu kultur, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Germanica, t. 2, Łódź 2000, str. 83-97
 • Przekład jako iluzja, w: Warsztaty Translatorskie / Workshop on Translation, pod red. H. Dudy i R. Sokoloskiego, Lublin-Ottawa, 2001, str. 37-51; Pobierz PDF
 • Nowy przekład Norwida na język niemiecki, w: Studia Norwidiana 17-18, 1999-2000, str. 363-373;
 • Przekład z j. niemieckiego: Dirk Uffelman, Norwid a topos antycypacji, w: Studia Norwidiana 17-18, 1999-2000, str. 71-92;
 • Die Lyrik Georg Trakls – ein Prüfstein für den Übersetzer, w: Poezja polska i niemiecka w przekładach współczesnych, pod red. U. Jekutsch i A. Sulikowskiego, Szczecin 2002, str. 71-85; Pobierz PDF
 • Język przekładu tekstu literackiego oraz tekstu fachowego, w: Język trzeciego tysiąclecia II, t. 2: Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka, pod red. W. Chłopickiego, Seria: Język a komunikacja 4, Kraków 2002, str. 45-55; Pobierz PDF
 • Przekładanie poezji a przekładanie prozy, w: Warsztaty translatorskie II/ Workshop on Translation II, pod red. R. Sokoloskiego, H. Dudy, J. Scholza, Lublin – Ottawa 2002, str. 155-169; Pobierz PDF
 • Oryginał czy przekład? Zagadka tekstu Brunona Schulza „Ojczyzna”, w: W ułamkach zwierciadła, Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, pod red. M. Kitowskiej-Łysiak i W. Panasa, Lublin 2003, str. 173-185; Pobierz PDF
 • Hasło: Ojczyzna, w: Słownik schulzowski, pod red. W. Boleckiego, J. Jarzębskiego i S. Rośka, Gdańsk 2003;
 • Wiersze Norwida w tłumaczeniu Petera Gehrischa, w: Studia Norwidiana nr 22-23, 2005, str. 284-292;
 • „Powracam, więc jestem” … Analiza wybranych motywów poezji ks. Bonifacego Miązka, w: Księga Pamiątkowa ku czci ks. prof. Bonifacego Miązka, pod red. K. Kuczyńskiego i P. Obrączki, Londyn 2005, s. 55-71; Pobierz PDF
 • B. Miązek, Wiersze / Gedichte, wybór, wstęp w j. polskim i niemieckim oraz posłowie Jacek Scholz, Wrocław 2005;
 • „Am Abend Schweigt die Klage…” – zum 100. Todestag von Georg Trakl (1887 – 1914), w: Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien, t. 5, Wien 2014, str. 137-153; Pobierz PDF
 • Poezja ze zdziwienia. Próba odczytania kilku wierszy Bonifacego Miązka, w: Koncepcje prawdy w poezji i pracach historycznoliterackich Bonifacego Miązka. Studia i szkice, Wrocław 2015, str. 31-43; Pobierz PDF
 • „Worte sind vergänglich…” Über das lyrische Schaffen von Bonifacy Miązek, tłum. Irmgard Nöbauer, w: Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien, t. 6, Wien 2015, str. 265-277; Pobierz PDF

Theme by RoseCityGardens.com